شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


امير   اوجاقيسوابق قهرمانی :

نقره مسابقات آسيايي ويتنام -2000