شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


پرتوا   دارابيسوابق قهرمانی :

طلاي مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011
برنز سومين دوره رقابتهاي نوجوانان و جوانان جهان سنگاپور- 2010