شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


علي   شيرآقاييسوابق قهرمانی :

نقره دومين دوره رقابتهاي نوجوانان و جوانان جهان اندونزي- 2008