شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


ميثم   فرجيسوابق قهرمانی :

طلاي مسابقات جوانان جهان شانگهاي چين-2011