شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سهيل   محموديسوابق قهرمانی :

نقره مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011
نقره چهارمين دوره رقابتهاي جوانان جهان ماکائو- 2012