شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مجيد   موسويسوابق قهرمانی :

برنز مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011