شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


جواد   قزلسفلوسوابق قهرمانی :

طلاي چهارمين دوره رقابتهاي جوانان جهان ماکائو- 2012
طلاي هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان فيليپين - 2013