شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


امير   نجفي پورسوابق قهرمانی :

نقره چهارمين دوره رقابتهاي جوانان جهان ماکائو- 2012