شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


جواد   کرميسوابق قهرمانی :

برنز چهارمين دوره رقابتهاي جوانان جهان ماکائو- 2012