شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


عليرضا   مفتخريسوابق قهرمانی :

نقره مسابقات آسيايي بزرگسالان - فيليپين 1996