شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


رضا   آزردهسوابق قهرمانی :

برنز مسابقات آسيايي بزرگسالان - فيليپين 1996