شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


معين   حاجي زادهسوابق قهرمانی :

  • طلاي سومين دوره مسابقات همبستگي کشورهاي اسلامي-اندونزي 2013
  • طلاي چهارمين دوره مسابقات همبستگي کشورهاي اسلامي-آذربايجان 2017