شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


حميده   برخورسوابق قهرمانی :

کسب دو مدال برنز در فرم هاي تاي چي چوان و تاي چي جين سومين دوره مسابقات همبستگي کشورهاي اسلامي-اندونزي 2013
کسب دو مدال نقره در فرم هاي تاي چي چوان و تاي چي جين- پنجمين دوره مسايقات جوانان جهان 2014 - آنتاليا ترکيه