شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : فانگ من چوان

رئیس کمیته : محمدباقر مهدي نژاد - 09121155561

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 02144443401
تلفن همراه : [email protected]
دبیر کمیته : هادي رشيدي - 09193590267

مختصری درباره سبک :