شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : وينگ چون WT

رئیس کمیته : شيرويه حسن زاده

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09123279802
تلفن همراه : [email protected]
دبیر کمیته : خانم حسن زاده - 09026060374

مختصری درباره سبک :