شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : خونگ چوان

رئیس کمیته : سيد رسول حسيني خواه

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09131156376
تلفن همراه :
دبیر کمیته : سعيد رضا اعتزازيان - 09132651552

مختصری درباره سبک :